Kancelaria Notarialna Alicja Brandys
ul. Madalińskiego 11A/12
30-303, Kraków
woj. małopolskie

(12) 307 08 28
+48 880 383 100
kancelaria@notariusz-brandys.pl
NIP: 6792757726Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00


Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.

Wypisy, odpisy i wyciągi oraz przechowywanie aktów notarialnych.

Wypisy, odpisy i wyciągi aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału.

Wypisy i odpisy urzędowe Kancelaria przesyła odpowiednim Urzędom i Organom, dla których zastrzeżono w prawie wydanie i przesłanie takich dokumentów.

Informacje pisemne i inne dokumenty wydaje się osobom, na których żądanie zostały dokonane czynności notarialne; jeżeli z treści stosunku prawnego to wynika, wydaje się je stronie, której czynność notarialna dotyczy.

Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii. W takim wypadku wypisy aktów notarialnych przekazanych do archiwum ksiąg wieczystych wydaje sąd rejonowy. Wypis podpisuje sędzia i opatruje go pieczęcią urzędową. Sąd rejonowy wydaje także inne dokumenty przekazane do archiwum ksiąg wieczystych oraz udziela informacji pisemnych i ustnych w tych sprawach z uwzględnieniem przepisów dotyczących aktów notarialnych i innych dokumentów

W celu otrzymania dodatkowego wypisu aktu, obejmującego czynność, której byliście Państwo Stroną, należy skontaktować się z Kancelarią, a następnie odebrać wypis w umówionym terminie.

Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.