Kancelaria Notarialna Alicja Brandys
ul. Madalińskiego 11A/12
30-303, Kraków
woj. małopolskie

(12) 307 08 28
+48 880 383 100
kancelaria@notariusz-brandys.pl
NIP: 6792757726Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00


Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.

Akty notarialne

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

W przypadku, jeśli przepis prawa wymaga dla czynności prawnej formy aktu notarialnego, czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna.

Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest obok notariusza – pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych – polski konsul, przed którym można np. złożyć oświadczenie w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem, co pozwala na sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza w Polsce w przypadku, gdy niektóre osoby zainteresowane pozostają poza granicami Polski.

Akty notarialne obejmują najczęściej:

- umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,

- umowę deweloperską,

- umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,

- umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

- umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,

- umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

- umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),

- umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,

- umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ustanowienie hipoteki,

- umowę działu spadku,

- przebieg licytacji lub przetargu,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

- przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,

- umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

- umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

- umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej,

- umowę o dożywocie,

- potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym

- oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,

- oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut,

- umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- umowę majątkową małżeńską, umowę o podział majątku wspólnego,

- testament, testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku, odwołanie testamentu,

- pełnomocnictwo,

- oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,

- protokoły zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnych zgromadzeń spółdzielni, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników innej spółki prawa handlowego, protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych,

- protokoły dziedziczenia, projekty protokołów dziedziczenia
Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.