Kancelaria Notarialna Alicja Brandys
ul. Madalińskiego 11A/12
30-303, Kraków
woj. małopolskie

(12) 307 08 28
+48 880 383 100
kancelaria@notariusz-brandys.pl
NIP: 6792757726Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00


Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.

Poświadczenia

Notariusz poświadcza:

- własnoręczność podpisu – notariusz stwierdza, że osoba wymieniona w klauzuli poświadczeniowej złożyła podpis w jego obecności, bądź uznała ten podpis za własnoręczny. Przy dokonywaniu tej czynności notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności na podstawie prawem przewidzianych dokumentów (dowodu osobistego ulub paszportu, bądź karty pobytu), przy czym sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określa w sporządzanym dokumencie. Każde poświadczenie powinno zawierać również datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć. Dopuszcza się również możliwość odnotowania na dokumencie notarialnym godziny dokonania owej czynności.

- zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem – okazany notariuszowi dokument powinien być dokumentem oryginalnym, zawierającym cechy dokumentu urzędowego lub prywatnego, jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu,

- datę okazania dokumentu, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania dokumentu – dokument może okazać osoba również nie pozostająca w związku z okazanym dokumentem, zaś zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także względem osób nieuczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej,

- pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią

- w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.