Kancelaria Notarialna Alicja Brandys
ul. Madalińskiego 11A/12
30-303, Kraków
woj. małopolskie

(12) 307 08 28
+48 880 383 100
kancelaria@notariusz-brandys.pl
NIP: 6792757726Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00


Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.

Protesty weksli i czeków

Notariusz stwierdza fakt niezapłacenia weksla lub czeku – protest. Sporządzenie protestu weksla lub czeku jest warunkiem koniecznym dla możliwości dochodzenia należności od indosantów (ale nie od trasata, albo od wystawcy weksla własnego). W przypadku weksli opatrzonych klauzulą „bez protestu” akt protestu zastępuje samo przedstawienie weksla do zapłaty, które – dokonane w terminie – umożliwia dochodzenie należności również od indosantów, jeśli na danym wekslu występują.

Protest weksla - odmowa przyjęcia lub zapłaty powinna być stwierdzona aktem publicznym (protest z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia).

Protest z powodu nieprzyjęcia powinien być dokonany w terminach, w których ma nastąpić przedstawienie weksla do przyjęcia. Protest z powodu niezapłacenia weksla, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien być dokonany w jednym z dwóch dni powszednich, następujących po dniu płatności. Jeżeli weksel jest płatny za okazaniem, protest powinien być dokonany z zachowaniem warunków dokonania protestu z powodu nieprzyjęcia.

Protest z powodu nieprzyjęcia zwalnia od przedstawienia do zapłaty i od protestu z powodu niezapłacenia. W przypadku, gdy trasat bez względu, czy weksel przyjął, czy nie, zaprzestał płacenia długów lub gdy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z jego majątku, posiadacz może wykonywać zwrotne poszukiwanie tylko po przedstawieniu weksla trasatowi do zapłaty i po dokonaniu protestu.

Protest czeku - zawiera nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany, stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo że nie było można odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa, oznaczenie miejsca i dnia, w którym wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać, oznaczenie, ile egzemplarzy czeku przedstawiono i jakie, podpis notariusza, pieczęć urzędową i numer protestu.

Protest należy napisać na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej karcie, połączonej z czekiem. Jeżeli na odwrotnej stronie niema żadnych oświadczeń, należy pisanie protestu zacząć od brzegu, w przeciwnym zaś razie bezpośrednio po ostatnim oświadczeniu.
Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.