Kancelaria Notarialna Alicja Brandys
ul. Madalińskiego 11A/12
30-303, Kraków
woj. małopolskie

(12) 307 08 28
+48 880 383 100
kancelaria@notariusz-brandys.pl
NIP: 6792757726Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00


Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.

Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Na wniosek strony zainteresowanej notariusz sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń oraz innych dokumentów, w tym między innymi:

- umów sprzedaży i umów przedwstępnych,

- umów zamiany i zniesienia współwłasności,

- umów darowizn i umów o dożywocie,

- aktów założycielskich spółek prawa handlowego,

- umów ustanowienia służebności i oświadczeń o zrzeczeniu się służebności bądź praw użytkowania,

- testamentów, protokołów dziedziczenia i aktów poświadczenia dziedziczenia,

- umów majątkowych małżeńskich i umów o podział majątku wspólnego małżonków,

- innych dokumentów wynikających z przepisów prawa.

Często pytają Państwo o możliwość dokonania czynności mającej na celu stwierdzenie praw do spadku przed notariuszem w przypadku, gdy tylko niektóre zainteresowane osoby mogą pojawić się w kancelarii w oznaczonym czasie, a inne takiej możliwości nie mają (np. ze względu na znaczną odległość siedziby kancelarii od miejsca zamieszkania tych osób, bądź w przypadku, gdy osoby takie przebywają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Służy temu instytucja projektu protokołu dziedziczenia. Notariusz sporządza projekt protokołu dziedziczenia na wniosek osoby zainteresowanej i przy jej udziale. Osobami zainteresowanymi są osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Jeżeli wszystkie osoby zainteresowane, które nie brały udziału w spisaniu projektu protokołu dziedziczenia w oświadczeniu złożonym przed tym samym notariuszem, albo przed innym notariuszem potwierdzą dane zamieszczone w projekcie protokołu dziedziczenia i wyrażą zgodę na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem, notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale co najmniej jednej osoby zainteresowanej, a następnie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy niektóre zainteresowane osoby pozostają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – nie wyłącza to możliwości złożenia przez nie oświadczenia w przedmiocie potwierdzenia danych zamieszczonych w projekcie protokołu dziedziczenia oraz wyrażenia zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z projektem. Oświadczenie to złożyć można przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej w danym kraju, jednak należy liczyć się z kilkumiesięcznym okresem oczekiwania na pełne przygotowanie całej procedury, gdyż Konsul na każdorazowe jej przeprowadzenie musi otrzymać indywidualną zgodę Ministra Sprawiedliwości, wydawaną na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Ponadto wymaga się przedłożenia dwóch wypisów projektu, sporządzonego przed polskim notariuszem oraz wylegitymowania się ważnym dokumentem tożsamości
Kancelaria notarialna czynna jest:

poniedziałek 10.00 – 18.00

wtorek – piątek 9.00 – 17.00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć.

W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Wszelkie informacje oraz porady dotyczące czynności dokonywanych przez notariusza są bezpłatne.